Ontmoeting

Ontmoeting

Liefdevol

Liefdevol

Duidelijk

Duidelijk

Opbrengstgericht

Opbrengstgericht

Speelplezier

Speelplezier

De MR is een orgaan voor medezeggenschap en inspraak. Zij adviseert de schoolleiding en het bestuur over tal van belangrijke zaken die de school aangaan. Op sommige punten heeft de MR adviesrecht, op andere punten heeft ze instemmingsrecht. Dat wil zeggen dat haar instemming vereist is om bepaalde veranderingen tot stand te brengen. De MR bestaat uit een geleding vanuit het team en een geleding vanuit de ouders. De directeur is, indien noodzakelijk, beschikbaar als adviseur.

De personeelsgeleding wordt gekozen uit en door personeelsleden. De oudergeleding uit en door ouders van de leerlingen. Beide geledingen hebben een gelijk aantal leden.

De oudergeleding van de MR wordt gekozen volgens schriftelijke verkiezingen. Er worden kandidaten voorgesteld, waarop alle ouders hun stem kunnen uitbrengen. Degene met de meeste stemmen komen in de MR. De leden worden gekozen voor een termijn van drie jaar, waarna ze zich herkiesbaar kunnen stellen voor nogmaals drie jaar. De MR werkt volgens een wettelijk vastgesteld reglement. Naast de eigen MR zijn wij ook nog vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke GMR, waarin alle scholen van stichting Kind en Onderwijs hun vertegenwoordiging hebben.

In de Medezeggenschapsraad (MR) adviseren enkele ouders en personeelsleden samen de directie en beslissen mee over allerlei schoolzaken. De bevoegdheden van de MR zijn aangegeven in het MR-reglement.  De leden van de MR zijn:

 

Namens de ouders:

  • Henrike van der Leest
    moeder van Hannah groep 6 en Niek groep 3
  • Bob Pahaladsingh
    vader van Ishvar en Lakshmi

 

Namens het personeel:

  • Heske Muys leerkracht groep 5
  • Bertine Karrebeld leerkracht groep 1/2

 

Reglementen

MR statuut Kind en Onderwijs

MR Huishoudelijk reglement

MR reglement